fbpx

 

 

Milí naši členovia KLUBU Nadácie ADELI,

aj tento rok pripravila Nadácia ADELI prehľad krokov, potrebných na darovanie 2% zo zaplatených daní.

KOHO MÔŽETE OSLOVIŤ?

 • zamestnancov
 • živnostníkov
 • firmy
 • právnické osoby – napríklad akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným
 • každého, kto podáva daňové priznanie za rok 2022 a platí daň z príjmu

DARCA JE ZAMESTNANEC:

Dôležité na dodanie do Nadácie ADELI sú 2 tlačivá:

 • Potvrdenie o zaplatení dane V2Pv18_P (kópia)
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, tlačivo označené V2Pv21-1 (kópia)

 Inštrukcie pre darcu / zamestnanca

 1. Do 15.2.2023 požiada zamestnanec Žiadosťou (dá mu mzdárka) zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022. V Žiadosti označí darca / zamestnanec krížikom, že má záujem poukázať 2% dane a odovzdá Žiadosť mzdárke.
 2. Zamestnanec do 15.4. 2023 obdrží od mzdárky Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Na základe obdržaného Potvrdenia vyplní darca / zamestnanec tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Tlačivo Vyhlásenie platné pre rok 2023 je označené Vyhlásenie si môžete stiahnuť na našej stránke: https://www.nadaciaadeli.sk/nasa-cinnost/pomahame-ziskat-financne-prostriedky-na-neurorehabiliticiu/2-z-dani/postup-na-poukazanie

  Uveďte správne Meno a IČO Nadácie ADELI:
  Obchodné meno: Nadácia ADELI

  IČO: 42400970

 4. Potvrdenie aj Vyhlásenie okopírujte.
 5. Originály Potvrdenia aj Vyhlásenia odovzdajte príslušnému daňovému úradu (alebo to urobíte vy za darcu/zamestnanca) do 30.4.2023.Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.
 6. Kópie Potvrdenia aj Vyhlásenia OZNAČTE MENOM PACIENTA, ktorému určujete Vaše 2% z daní na rehabilitáciu v ADELI.
 7. Kópie Potvrdenia aj Vyhlásenia s označeným pacientom doručte najneskôr do 31. 7. 2023 poštou, emailom na lazarcikova@nadaciaadeli.sk alebo osobne do Nadácie ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany.

Pozn. ZAMESTNANEC SI MÔŽE VYBRAŤ IBA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA, KTORÉMU DARUJE SVOJE 2%.

DARCA JE FYZICKÁ OSOBA, PODNIKATEĽ, SZČO:

Dôležité na dodanie do Nadácie ADELI sú 2 tlačivá:

 • Vytlačená (scan) kópia strany z daňového priznania o poukázaní dane  s OZNAČENÍM MENA PACIENTA
 • Vytlačená (scan) kópia Potvrdenia o podaní daňového priznania

Inštrukcie na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama

 1. Darca / SZČO vyplní daňové priznanie /DP/ typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2% a identifikačné údaje o prijímateľovi (Nadácia ADELI)

  Uveďte správne Meno a IČO Nadácie ADELI:
  Obchodné meno: Nadácia ADELI

  IČO: 42400970

 2. 3. 2023 je termín podania daňového priznania na daň z príjmu fyzických osôb na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska, resp. elektronocky) a termín zaplatenia daňovej povinnosti, pokiaľ si daňovník oznámením nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania najneskôr do 30. 6. 2023, v prípade príjmov zo zahraničia do 30. 9. 2023.
 3. Urobte si kópiu strany daňového priznania, kde ste uviedli Nadáciu ADELI.
 4. Uhraďte daň v riadnom termíne.
 5. Urobte si kópiu Potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmu PO s pečiatkou DÚ resp. vytlačte Detail potvrdenia z Finančnej správy o elektronickom podaní daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o prijímateľovi a sume 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3,- eurá.
 6. Vytlačenú kópiu strany z daňového priznania o poukázaní dane ako aj vytlačenú kópiu Potvrdenia o podaní daňového priznania OZNAČTE MENOM PACIENTA, ktorému určujete Vaše 2% z daní na rehabilitáciu v ADELI.
 7. Obe kópie s označeným pacientom doručte najneskôr do 31. 7. 2023 poštou, emailom na lazarcikova@nadaciaadeli.sk alebo osobne do Nadácie ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany.

Pozn. FYZICKÁ OSOBA SI MÔŽE VYBRAŤ IBA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA, KTORÉMU DARUJE SVOJE 2%.

VÁŠ DARCA JE PRÁVNICKÁ OSOBA, S.R.O, a.s….

Dôležité na dodanie do Nadácie ADELI sú 2 tlačivá:

 • Vytlačená (scan) kópia strany z daňového priznania o poukázaní 2% z dane  s OZNAČENÍM MENA PACIENTA
 • Vytlačená (scan) kópia detailu Potvrdenia z Finančnej správy o podaní daňového priznania

Inštrukcie pre firmu na poukázanie 2% z dane:

 1. Darca / právnická osoba (poukazovateľ 2% dane) vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1% (alebo2%) z dane.
 2. Vyplní identifikačné údaje o prijímateľovi (Nadácia ADELI)

  Uveďte správne Meno a IČO Nadácie ADELI:
  Obchodné meno: Nadácia ADELI

  IČO: 42400970

 3. Darca urobí kópiu tej strany DP, v ktorej vyplňoval údaje o prijímateľovi a výške 1% (2%)
 4. V termíne podania daňového priznania podajte daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti, resp. elektronicky) a zaplaťte daňovú povinnosť.
 5. Vytlačte si kópiu strany z daňového priznania o poukázaní dane.
 6. Vytlačte si detail potvrdenia z Finančnej správy o elektronickom podaní daňového priznania.
 7. Obe kópie OZNAČTE MENOM PACIENTA, ktorému určujete Vaše 2% z daní na rehabilitáciu v ADELI.
 8. Obe kópie s označením pacienta doručte najneskôr do 31. 7. 2023 poštou, emailom na lazarcikova@nadaciaadeli.sk alebo osobne do Nadácie ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany.

Pozn. FYZICKÁ OSOBA SI MÔŽE VYBRAŤ IBA JEDNÉHO PRIJÍMATEĽA, KTORÉMU DARUJE SVOJE 2%.

POZOR! Meno pacienta sa na originály tlačív, ktoré idú na daňový úrad, nevyplňuje.

Uvádza sa len na kópii Vyhlásenia, ktoré bude doručené do Nadácie ADELI, aby sme mohli finančné prostriedky správne prideliť práve na meno pacienta.


Finančné prostriedky získané z 2% cez Nadáciu ADELI sa dajú použiť výlučne na:

 • rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Centre
 • ubytovanie a stravu počas liečebného pobytu v ADELI Medical Centre
 • na terapiu v Hyperbarickej komore v centre Oxymed, ak to zdravotný stav umožňuje
 • na všetky ostatné doplnkové terapie v ADELI Medical Centre.

Finančné prostriedky podľa zákona o dani z príjmu získané v roku 2023 za účtovné obdobie 2022 je potrebné vyčerpať do 31. 12. 2024.

Nadácia ADELI si nenecháva žiadne percento zo získaných financií a 100% všetkých správne vydokladovaných finančných prostriedkov poskytuje na preplatenie rehabilitácie.


Držíme Vám palce.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať s otázkami!

Váš ADELI tím.

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.