Na Slovensku sú schválené indikácie HBOT rozdelené do troch skupín

 • I. skupina (primárne) – HBOT má rozhodujúci význam pre výsledok liečby
 • II.skupina (sekundárne) – HBOT má výrazne pozitívny význam pri konečnom výsledku liečby
 • III.skupina – obligátne indikácie

Primárne:

 • Otrava plynmi
 • Crush syndróm
 • Dekompresná choroba
 • Plynová embólia
 • Ťažké bakteriálne infekcie

Sekundárne:

 • Diabetes mellitus s komplikáciami
 • Ischemické vredy pri ICHDK
 • Komplikácie varixov dolných končatín
 • Implantačná chirurgia
 • Postradiačné – indukované lézie tkanív
 • Náhla hluchota
 • Osteomyelitída
 • Poškodenie mozgu, miechy a periférnych nervov

Obligátne:

 • Postradiačné lézie CNS
 • Akútne oftalmologické príhody
 • Nehojace sa rany
 • Popáleniny a omrzliny

Indikácie schválené v Európe:

Zoznam indikácií je celoeurópskym konsenzom, ktorý je podložený vedeckými dôkazmi a bol schválený EUBS (European Underwater and Baromedical Society) a ECHM (European Committee for Hyperbaric Medicine):

Akútne stavy

 • vzduchová a plynová embólia
 • dekompresná choroba
 • otrava oxidom uhoľnatým
 • klostrídiová myonekróza (plynná sneť)
 • ostatné agresívne sa správajúce infekcie – hlavne nekrotizujúce infekcie mäkkých tkanív, nekrotizujúce fasciitídy vrátane Furnierovej gangrény
 • drvivé poranenia (crush injury), ťažké akútne traumatické ischémie mäkkých tkanív, compartment syndróm
 • popáleniny
 • náhla hluchota
 • ťažké anémie krvácavej etiológie
 • včasná fáza obesenia

Chronické stavy

 • ischemické štepy a laloky
 • refraktérna osteomyelitída
 • radiačné poškodenia kostí a mäkkých tkanív (cystitída, proktitída, enteritída)
 • problematické a ťažko sa hojace rany
 • neuroblastóm IV. štádium

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel.

Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.

 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

Vaše údaje nie sú žiadným spôsobom spracovávané ani uchovávané