fbpx

Diabetická noha: hyperbarická oxygenoterapia (HBO) znižuje riziko amputácie.

 

Diabetická noha s nehojacimi sa ranami postihuje velké percento diabetikov. Následná pravdepodobnosť amputácie v priebehu piatich rokov hrozí 15 až20% pacientov. Na základe hodnotenia jednotlivých štúdií je metóda HBO vysoklo účinná: Zo štyroch liečených pacientov sa dá predísťjednej amputácii.

Frišman Eugen a Peter Lengyel

HBO je liečebná metóda, ktorá využíva kyslík pri zvýšenom tlaku. Cieľom mechanizmu HBO je dopraviť voľné  molekuly O2do hypoxického tkaniva. Uplatňujú sa pri tom biofyzikálne vlastnosti kyslíka zmenené účinkom zvýšeného tlaku. Dôležitý je kumulatívny efekt jednotlivých pobytov v barokomore.

Pozitívny efekt HBO pri dýchaní100 %-ného kyslíka sa prejavuje na viacerých úrovniach organizmu. V alveolách, keďpri zmenách aloveolokapilárnej membrány (napr. pri edéme) dochádza k rozvoju respiračnej insuficiencie, zabezpečíHBO adekvátnu saturáciu krvi kyslíkom. Množstvo fyzikálne rozpustného kyslíka v krvi (2,9 ml/l) sa vplyvom HBO môže zvýšiťaždvadsaťnásobne (60 ml/l).

Vo vaskulárnom systéme sa uplatňuje účinok HBO aj v zmysle Boylovho-Mariottovho zákona (súčin tlaku a objemu plynu za danej teploty je konštantný). U pacientov s dekompresnou chorobou, vzduchovou embóliou a pod. pri stúpajúcom tlaku v komore dochádza k zmenšeniu plynových bublín a teda k uvoľneniu obštrukcie cievneho riečiska.

Pri patologických stavoch dochádza k vzniku hypoxického prostredia a tkanivá sú závisléod difúzie Oz okolia. Prejavuje sa tu kumulatívny efekt HBO, kde pri lepšej saturácii hemoglobínu kyslíkom, fyzikálne rozpustný kyslík vytvorí v plazme bakteriostatické aeróbne prostredie.

HBO liečba zvyšuje obsah kyslíka v oblasti rany za súčasného využitia aj iných pozitívnych účinkov kyslíka: stimuluje rôzne fázy hojenia rany ako aj podporu tvorby nových ciev, podporuje tvorbu nového tkaniva, zlepšuje funkcie bielych krviniek, podporuje lepšiu kontrolu infekcie, zlepšuje účinok podávaných antibiotik, znižuje dávky inzulínu a perorálních antidiabetik, znižuje opuch tkaniva.

Diabetická noha je len jedna z diagnóz liecitelných v hyperbarickej komore

Prvou fázou je kompresia. V tejto fáze sa zvyšuje tlak kyslíka; za našich podmienok to je cca 200 kPa. Fáza trvá približne 17 minút. 

Druhou fázou  je izokompresia. Predstavuje liečebný interval individuálne prispôsobiteľný danej patológii. Zvyčajne trvá 90 minút. 

Treťou fázou je dekompresia. V tejto fáze klesá tlak a teplota. Vo všeobecnosti je lepšie tolerovaná ako kompresívna fáza. Trvá 15 minút. 

 Na základe doterajších výsledkov skúmania lekárska veda potvrdila priaznivý vplyv pôsobenia hyperbarickej oxygenoterapie na ľudský organizmus, preto je indikácia tejto liečby odporúčaná v mnohých medicínskych odboroch, tak invazívnych, ako aj neinvazívnych.

HBO terapia signifikantne znižuje dobu hospitalizácie, početnosť amputácií, náklady na ošetrovanie sekundárne sa hojacich rán. Na záver možno povedaťže tam, kde štandardné metódy nedokážu zlepšiť kvalitu života pacienta, môže byť hyperbarická oxygenoterapia ďalším krokom v starostlivosti o diabetika v štádiu komplikácii s nehojacou sa ranou.

 Na našom, HBO pracovisku 20% všetkých pacientov tvoria pacienti so syndrómom diabetickej nohy.

Diabetická noha s nehojacimi sa ranami postihuje velké percento diabetikov. Následná pravdepodobnosť amputácie v priebehu piatich rokov hrozí 15 až 20% pacientov. Na základe hodnotenia jednotlivých štúdií je metóda HBO vysoklo účinná: Zo štyroch liečených pacientov sa dá predísťjednej amputácii.

 

doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.  je primárom a MUDr. Peter Lengyel, PhD. lekárom na Klinike popálenín, plastickej a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1.súkromná nemocnica, Lúčna 57  •  040 15 Košice-Šaca, člen skupiny AGEL

 

HAUX-STARMED 2200/5,5/XL

Technologické zariadenie Centra HBO je tvorené 12miestnou pretlakovou komorou typu HAUX-STARMED 2200/5,5/XL nemeckého výrobcu HAUX-Life Support, GmbH s dodatočnými 2 miestami v predkomore. V komore je možné liečiť i pacienta na lôžku.

Maximálny prevádzkový tlak komory je 5 bar (6,5 ATA). Súčasťou základného vybavenia je vstavané plne automatizované hasiace zariadenie, audio/video monitoring pacienta, klimatizácia, počítačové/manuálne riadenie samotnej expozície, meranie % saturácie kyslíka, meranie % obsahu O2 v atmosfére komory, odsávací prístroj. Súčasťou komory je zásobovacia komora – tunel. Komora je plnená (tlakovaná) vzduchom (nie 100% kyslíkom, ako to je pri 1miestnych komorách), samotný 100% medicinálny kyslík pacienti inhalujú prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom.
 • kapacita pre 12 osôb
 • možnosť ležiaceho pacienta
 • max. prevádzkový tlak 5 bar
 • plnenie atmosférickým vzduchom
 • audio/video monitoring pacienta
 • automatizované riadenie expozície
 • meranie % saturácie kyslíka a % obsahu kyslíka v atmosfére komory
 • inhalácia medicinálneho kyslíka prostredníctvom masiek s uzatvoreným okruhom
 • audio a video systém pre pacienta
 • integrované hasiace zariadenie
Rýchly kontakt

  Osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom tohto formulára bude spracúvať prevádzkovateľ: ADELI s.r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Predmetné osobné údaje budú spracúvane pre účely poskytnutia informácií o službách a produktoch OXYMED Centra ako aj iných informácií, o ktoré požiadate a budú spracúvane na základe oprávneného záujmu.